G.M. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE GEOMETRA MAGISANO

Home > G.M. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE GEOMETRA MAGISANO

Certificate Detail

Company G.M. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE GEOMETRA MAGISANO

Certificate Number QMS 0923 001451

Type Management System Certification

Original Certificate Date 15-09-2023

Issue/Revised Date 15-09-2023

Expiry Date 15-09-2024

Status

Valid